Вход

Ако нямате регистрация може да се регистрирате от тук

Регистрация

Въведи кода

Apple - iPhone 5S (Премиера)

Следва: Премиера на Samsung...
Loading the player...

Apple - iPhone 5S (Премиера)

Публикувано на 25.10.2013 14:00 / oт
Милен Тончев

В годините Digital.bg е българската медия която ви доказва ежедневно, че ако търсите някой нов премиерен продукт, то мястото на което ще го видите преди всички останали е именно при нас. За да не сме голословни, нека върнем назад времето с точно 368 дни…тогава успяхме първи да докоснем една революция в мобилните устройства на Apple – iPhone 5. И така до днес, денят който също бележи една знаменита дата. Уважаеми дами и господа, Digital.bg има удоволствието да ви представи Apple iPhone 5S само броени часове след премиерата му на родна земя.

 

За никой не е тайна, че по отношение на дизайна новият iPhone е претърпял съвсем минимални промени спрямо предшественика си. Нещо което преди време видяхме между моделите 4 и 4S. Така, че чисто екстериорно определяме 5S като фейслифт. И двата корпуса са решени в придаващият усещане за здравина и лукс анодиран метал.

Поглеждаме гърба – там единствената дови видима от пръв поглед разлика е камерата. Тя има по-голяма леща. Светкавицата също е елипсовидна, спрямо кръглата при 5-цата. Това налага интегрирането на два LED диода, вместо досегашният един. Разлика има и във формата на микрофона. Периферията обаче е идентична – както като форма, така и като разположение на бутоните, изходите и говорителите. В лицевата част също нямаме съществени разлики. Единствената промяна е уголеменият централен бутон. Дали стои по-красиво е спорно, но истината е, че увеличаването му има по-скоро функционална цел. Там Apple са поместили една от големите новости при 5S – така нареченият Фингър Принт или на български – четец на пръстови отпечатъци. Така на теория вашият смартфон може да се отключи единствено след поставяне на пръста с предварително зададеният от вас отпечатък. Тази технология обаче по всяка вероятност ще трябва тепърва да се доразвива, тъй като в Internet вече се появиха няколко интересни клипа с хора които със странни части от тялото си разбиват кода на Фингър Принт. Ако при 5-цата имахме като базови цветове черен и бял, то при 5S вече има и златен. Ако трябва да бъдем честни и предният флагман на Apple имаше златен вариант (линк към нашето видео), но той се продаваше като афтърмаркет луксозно изпълнение. Като габарити фейслифта също не е претърпял промяна - 123.8мм височина, на 58.6 ширина и дебелина еквивалентна на 7.6мм. Теглото също е 112гр.

 

Съвсем логично предвид, че габаритите на двата смартфона са еднакви, дисплеят който имаме при 5S e 4” IPS LCD capacitive touchscreen който използва добре познатата ни с качествата си LED-backlit технология. Неговата резолюция е 640 x 1136 пиксела, като плътността на изображението бележи стойност от приблизително 326 ppi. Резултат който още преди година определихме като достатъчно добър, тъй като картината е ясна и наситена, има висок контраст и работата под пряка слънчева светлина не е проблем. Дори протекторният слой на дисплея не е претърпял градация – пред себе си имаме Corning Gorilla Glass. В рамката около дисплея, непосредствено над говорителя намираме помощната при провеждане на видео разговори камера. Тя е 1.2 MP и предава HD със 720p и 30fps. Теста ни показва, че предава добре и без забавяне. Сред функциите й маркираме face detection и FaceTime който е активен през Wi-Fi.

 

При основната задноразположена камемера вече има видими разлики спрямо iPhone 5. Всъщност, това се предполага още от първият поглед който хвърляме върху корпуса на 5S. Сензора е с размер 1/3” спрямо досегашните 1/3.2” – мегапикселовият еквивалент е 8 с максимална резолюция 3264x2448 пиксела. Друга съществена разлика е и размера на самият пиксел – ефект който видяхме при един от смартфоните с най-добра камера към момента – HTC One. При iPhone 5 той беше със стойност 1.4 µm (микрометра), доколкото 5S вече може да се похвали с 1.5 µm. За протокола – HTC One е рекордьор с неговите 2µm. В текста под видео ревюто ни добавяме 2 кадъра направени съответно с 5 и с 5S. Разглеждайки софтуерните ефекти на камерата намираме touch focus, geo-tagging, face detection и наслагващата серия от кадри HDR, същата е активна и при запаметяване на панорамни кадри. В случай, че сте решили да снимате видео, то съвсем логично ще бъде FullHD с 1080p и 30fps. И тук не минаваме без приятни екстри – стабилизация на изображението и новостта – слоу моушън. Споменатата по-рано двойна LED светкавица е активна както при видео, така и при снимки. Диапазона на осветяване при пълен мрак е около 3 и половина метра.

iPhone 5

iPhone 5S

 

И така, стигаме до хардуера на премиерният Apple iPhone 5S. И тук разликата е съществена – на първо място чипсета е градирал от Apple A6 към следващото 7-мо поколение. Процесорът е двуядрен Cyclone базиран върху ARM v8, отново едно поколение нагоре от досегашната v7. Иначе тактовата честота е идентична - 1.3 GHz. Теста ни обаче показва, че машината се движи осезаемо по-бързо. При задължителният ни тест за старт от изключено състояние маркира резултат от 21 секунди, срещу с 10 повече при iPhone 5. За това разбира се допринася и операционната система, която тук е поверена в ръцете на iOS 7. RAM паметта при двете 5-ци е една и съща – 1GB DDR3. Пространството за съхранение на данни също – съответно 16, 32 и 64GB. Разлика обаче има по отношение на графичният процесор – при 5S той е 4-ядрен PowerVR G6430.

 

Батерията която захранва Apple iPhone 5S е Li-Po и е получила със 120 mAh  повече спрямо предшественика си, достигайки 1560 mAh. Благодарение на тях капацитета на автономна работа се е увеличил с близо 20%.  Към момента премиерният флагман на Apple в България се предлага официално от Мтел на цена 1329 лв. без обвързване с договор. При тарифен план iPhone XL цената пък спада на 829 лв.

 

 

ENGLISH VERSION

 

In the years Digital.bg Bulgarian media is that you demonstrate daily that if you are looking for a new premiere product , the place which will see it before everyone else is just for us. For we are not ungrounded , let's go back in time exactly 368 days ... then we first to touch a revolution in the mobile devices of Apple - iPhone 5 . So today , the day that also marks an illustrious date. Ladies and gentlemen , Digital.bg is pleased to present Apple iPhone 5S only a few hours after its release on home soil .

 

It is no secret that in terms of design the new iPhone has undergone very minor changes from its predecessor. Something previously seen between models 4 and 4S. So clean exterior define 5S as a facelift . Both units are designed in imparting a sense of strength and luxury anodized metal.

Look back - there is only one , results in a visible difference at first glance the camera . It has a larger lens. Flash is also elliptical to round at 5 -ball . This requires the integration of two LED diodes , instead of the previous one . Difference is in the form of a microphone. The periphery , however, is the same - both as a mold and as a placement of the buttons, and outputs the speakers. In front also no significant differences . The only change is a thickened central button. Whether standing more beautiful is debatable , but the truth is that its increase is more functional purpose . There, Apple has featured one of the biggest innovations in 5S - the so-called Finger Print or Bulgarian - fingerprint reader . So in theory, your smartphone can be unlocked only after putting his finger to a preset mark . This technology , however, will probably still needs to be further developed as the Internet now have a number of interesting videos by people who with strange body parts broken the code of Finger Print . If at 5 the children had as basic colors black and white, it is already in 5S and gold . To be fair, the front of Apple 's flagship had gold version (link to our video) , but it was sold as aftermarket luxury. As dimensions facelift also have changed - 123.8 mm height , 58.6 width and thickness equal to 7.6 mm . The weight is also 112 grams .

 

Logically that the dimensions of the two smartphones are the same, which we display in 5S e 4 "IPS LCD capacitive touchscreen which uses well known for both his LED-backlit technology. Its resolution is 640 x 1136 pixels, the density of the image marks a value of approximately 326 ppi. Result that a year ago identified as not good enough , as the picture is clear and saturated, there is high contrast and work under direct sunlight is not a problem . Even tread the display has not suffered gradation - before you have Corning Gorilla Glass. In the frame around the display , just above the speaker find utility in video conferencing camera. It has 1.2 MP and transmit HD with 720p and 30fps. Test shows that transmits well and without delay. Among its functions tagging and face detection FaceTime which is active in Wi-Fi.

 

In the main rear camera already visible differences from iPhone 5 . In fact, it is assumed from the first glance that throw the body of 5S. Sensor is a 1 /3 " to current 1/3.2 " - the equivalent of 8 megapixel with a maximum resolution of 3264x2448 pixels. Another significant difference is the size of the pixel itself - an effect that we saw in one of the smartphones with best camera at the moment - HTC One. The iPhone 5 it stood at 1.4 μm ( micrometers ) to the extent 5S can now boast of 1.5 μm. For the record - HTC One holds the record with its 2μm. The text in our video review add 2 frames made ​​with 5 and 5S. Considering the effects of camera software find touch focus, geo-tagging, face detection and overlay a series of images HDR, that is active and in memory of panoramic images. If you decide to shoot video , it would be logical to FullHD 1080p and 30fps. And here we go without nice extras - image stabilization and novelty - Slow motion . Mentioned earlier dual LED flash is active for both video and still images . Range of light in total darkness is about 3 and a half meters.

 

And so we arrive at the premiere hardware Apple iPhone 5S. Again, the difference is significant - first chipset is graded from Apple A6 next to the seventh generation. Cyclone dual-core processor is based on ARM v8, again a generation up from the current v7. Otherwise the clock is identical - 1.3 GHz. Our test shows that the machine runs noticeably faster. In our test mandatory to start off by marking result of 21 seconds for 10 more on the iPhone 5 . For this course contributes operating system here is entrusted in the hands of iOS 7 . RAM memory in two 5's are the same - 1GB DDR3. Space for storage too - respectively 16, 32 and 64GB. But there is a difference in terms of graphics processor - for 5S he is 4 -core PowerVR G6430.

 

The battery that powers Apple iPhone 5S is Li-Po and received a 120 mAh more than its predecessor , reaching 1560 mAh. Thanks to their capacity of autonomous operation has increased by nearly 20%. Currently Apple's flagship premiere in Bulgaria comes from Mtel officially priced at 680 EUR not committed. In tariff iPhone XL price does drop 420 EUR

Прочети повече
свързани статии
YouTube Shorts
YouTube Shorts - конкуренцията на TikTok вече е достъпна за потребителите
YouTube Shorts - конкуренцията на TikTok вече е достъпна за потребителите
Платформите за споделяне на кратки видео клипове се радват на голям интерес, заради успеха на приложения като TikTok. Заглавието се превърна в социален феномен, с който трябва да се съобразяват дори най-големите компании. Неслучайно TikTok вече е инсталирало над 1 млрд. пъти за устройствата с Android, което само по себе си е доказателство за световния успех. Съвсем логично популярността на приложението накара и други платформи да обмислят включване на опция за запис и споделяне на кратки видео клипове от смартфоните. Младата аудитория изглежда силно заинтересована от идеята да качват видео с дължина не повече от 15 секунди, което е допълнено от съответното музикално оформление. По всичко личи, че TikTok ще продължи да бъде толкова успешно, както досега. Съвсем логично това ще засили сериозно конкуренцията на алтернативните приложения. Това важи с пълна сила и за YouTube, които също ще предложат подобна функционалност на своите потребители. Вече ви съобщихме, че YouTube Shots ще е конкурент на TikTok.     Компанията от месеци провежда активни тестове с новата функция, която трябва да се възползват от популярността на кратките видео клипове. Ако се интересувате от възможността да изпробвате YouTube Shorts е добре да знаете, че  бета версията вече е достъпна за ограничен брой потребители. В следващите дни до края на март вероятно повече хора ще могат да изпробват YouTube Shorts от своите акаунти. Функцията е разработена да ни позволи максимално бързо и лесно да създаваме клипове от мобилното приложение на YouTube. Само няколко кликвания са необходимо да заснемем съдържание и да го споделим с любимите си хора. Трбява единствено да изберете "Create" бутона, за да стартирате запис, като добавянето на музика става от "Add Music". Предвидени са допълнителни опции за контрол над скоростта или да зададе времеви период, кога да се стартира и спре видео. Можете да разгледате как изглежда окончателния клип преди да го споделите с хаштага #Shorts в YouTube.   Още от Digital: TikTok тестват опция за ъплоуд на клипове с продължителност до 3 минути  
NVIDIA
NVIDIA са генерирали $5 млрд. приходи, въпреки кризата с недостига на видео карти
NVIDIA са генерирали $5 млрд. приходи, въпреки кризата с недостига на видео карти
NVIDIA се сблъскаха с неочакван проблем след премиерата на RTX 30 Series видео картите. Въпреки усилията на компанията все още има недостиг на компоненти, които влияят на дистрибуцията. Ситауцията вече накара NVIDIA да потвърди, че проблемите с доставките на GeForce RTX 3080 и RTX 3090 ще продължат до края на 2020г. Други водещи производители като AMD също са засегнати от кризата, която е предизвикана от няколко различни фактора. От една страна има проблеми със създаването на достатъчно GDDR6 RAM модули, които се използват от видео картите от премиум сегмента. Високото търсене на хардуер заради системите за генериране на криптовалута също ограничава възможностите за покупка на RTX 30 Series. Разпространението на пандемията и ограниченията предизвикани от нея също влияe на нормалните доставки. Първото тримесечие на всяка година обикновено е слаб период за производителите и сега няма да бъде изключение. Специфичната обстановка не се е отразила драстично на финансовото състояние на NVIDIA, за което разбираме от последните им финансови резултати.     Независимо от проблемите с доставките NVIDIA успяват да генерират рекодни приходи в размер на $5 млрд. през последното тримесечие. Това е увеличение от 61% на годишна базара, което още по-добре илюстрира колко успешенен е периода октомври-декември 2020г. за компанията.  Още по-интересното е, че NVIDIA очакват сходни финансови резултати и през първото тримесечие на настоящата година. Ако успеят да демонстират подобно представяне това ще създаде добри предпоставки за рекордни приходи и перз календарната 2021г. Водещ източник на приходи продължава да бъде гейминг сегмента, информира TheVerge. Възстановяването на доставките на RTX 3080, RTX 3090 и RTX 3070 ще е ключов елемент от стратегията на NVIDIA. Данните от последното тримесечие показват, че хардуера за генериране на криптовалута е генерирал едва $300 млн. от общите $5 млрд. приходи за периода. Това означава, че засега виртуалната валута все още няма статут на основен източник на приходи, но може да се превърне в такъв до края на 2021г.   Още от Digital: Над 70 вида лаптопа ще работят с новите видео карти NVIDIA GeForce RTX 30 през 2021г.
Nvidia RTX 3060
NVIDIA ще продават по-евтина версия на GeForce RTX 3060, която има 6GB VRAM
NVIDIA ще продават по-евтина версия на GeForce RTX 3060, която има 6GB VRAM
NVIDIA продължават да търсят начини как да се справят с недостига на компоненти, които ограничават продажбите на видео картите от GeForce RTX 30 серията. Tайванският производител работи активно със своите партньори и доставчици, за да възстанови нормалните доставки. Ако се интересувате от покупката на видео карта от премиум клас най-добре е да изчакате преди ситуацията да се стабилизира. От компанията също така се подготвят за премиерата на NVIDIA GeForce RTX 3060, която ще е продажба от 25 февруари. Този модел е разработен като наследник на RTX 3060 Ti, но съществената разлика е интеграцията на Ampere технологията. Видео картата разполага с 3854 CUDA ядра, които са разпределени във 28 изчислителни зведа. За  сравнение RTX 3060 Ti има 4864 ядра и  38 CU модула. NVIDIA GeForce RTX 3060 поддържа Ray Tracing, като стандартната версия има 12GB GDDR6 VRAM памет. Все пак се очаква NVIDIA да пуснат на пазара и по-евтин модел, който да заводоли високото търсене.     Компанията иска да привлече вниманието с премиерата на 6GB VRAM версия на RTX 3060, която ще се продава на по-ниска цена. С оглед традиционния брой нови видео карти от серията, които представя NVIDIA е напълно логично да очакваме подобно решение. Премиерата на бюджетната конфигурация вероятно ще е обвързана с конкурентните Radeon RX 6700 и RX 6600XT. В интернет се появиха данни за трета версия на RTX 3060, която разполага с 8GB VRAM и изглежда NVIDIA имат много планове как да развият серията. Засега официално не е потвърдено наличието на нито една от 6GB/8GB конфигурациите на RTX 3060. Според данни на VideoCardz има голяма вероятност да станем свидетели на по-наситено портфолио от NVIDIA, особено в бюджетния клас през 2021г. Цената на GeForce RTX 3060 е $329, което означава, че предстоящите версии ще бъдат по-евтини, когато бъде предтавени на по-късен етап от годината.   Oще от Digital: Следващото поколение видео карти ще са 71% по-бързи от NVIDIA GeForce RTX 3080
YouTube
YouTube вече поддържа стрийминг на видео с 4K HDR качество за Android
YouTube вече поддържа стрийминг на видео с 4K HDR качество за Android
YouTube е чудесна платформа да убиете време, когато пътувате или да откриете нова документална поредица. Всеки ден гледаме над 1 млрд. клипа, което е най-добрия показател за популярността на услугата. Google са доста активни в опитите си да накарат авторите да бъдат още по-креативни в съдържанието, което качват в своите профили. Световната пандемия допринесе за увеличение на трафика и ускори навлизането на редица нови функционалности, с които по-лесно да управляваме съдържанието в YouTube. Компанията опитва да привлече по-голяма аудитория за стрийминг на живо, тъй като този сегмент се разраства с динамични темпове. Излъчването в реално време може да се превърне в солиден източник на приходи предимно заради активността на инфлуенсъри и геймъри. Потребителите прекарват все повече време в YouTube от смартфоните, които имат Full HD+ и QHD дисплеи. Високата резолюция е подходящ ъпгрейд, както за гледане на музикални клипове, предавания и филми, така и за хората, които стриймват на живо в YouTube.     Гледането на видео вече ще бъде още по-приятно и реалистично с последния ъпдейт на Google. Нова актуализацията на приложението за Android позволява да стриймваме видео с 4K HDR качество. Досега алгоритмите на Google лимитираха съдържанието до максимум 1440p резолюция, дори ако са ъплоуднати в 4K или по-висока разделителна способност. Смартфоните с Android вече ще могат да възпроизвеждат 2160p видео, ако е заснето в този формат. Функцията ще бъде активирана независимо дали дисплея на вашето устройства поддържа 4K видео. Трябва единствено да отворите клип, който е заснет във 2160р резолюция и да кликнете върху иконата с трите точки, където ще видите наличните формати. По този начин можете лесно да контролирате и променяте резолюцията, когато например не искате да използвате мобилния интернет. Поддръжката за 4K HDR видео в YouTube за Android е дългоочаквано подобрение, тъй като функцията вече е налична за устройствата с iOS.     Още от Digital:  Нова функция ще улеснява избора на резолюция в YouTube
YouTube
YouTube Applause e функция за директно монетизиране на авторите в YouTube
YouTube Applause e функция за директно монетизиране на авторите в YouTube
Споделянето на линкове в YouTube e най-разпространения метод за достъп до видео съдържание онлайн. Платформата на Google предлага внушителна колекция и всеки ден гледаме повече от 1 млрд. от клипа в профилите си. YouTube също така е предпочитана платформа за промотиране на оригинала продукция на независими автори по цял свят. Вече ви информирахме, че YouTube са платили над $30 млрд. през последните три години на авторите на съдържание. Собствениците на профили, които ъплоудват оригинално видео разполагат с различни инструменти да монетизират своите клипове. Google допълнително осигуряват финансиране на няколко програми, с които позволяват на авторите да генерират приходи. YouTube подготвят още една функция с името "Applause", с която потребителите могат директно да финансират любимите автори от самите клипове. Applause ще работи по същия начин, както SuperChats при излъчването на живо в YouTube. Когато купите аплодисмент на любим автора на видеото в неговия акаунт ще се покаже еднократна анимация с продължителност, съобразно размера на сумата, съобщава Somagnews.     Новата функция ще позволи да "аплодираме" създателите на съдържание с допълнителен "Alpplaud" бутон между стандартните икони за Like и Share". Потребителите ще виждат в долната част на екрана "Clap" бутона, с който по всяко време докато гледат могат да подпомогнат авторите със суми от $2, $5, $10 или $50. В горната част ще се визуализира анимация с аплаузи, като в секцията с коментари ще се генерира съобщения, че сте "аплодирали" съответния профил. Тестовете вече са стартирали и се очаква на по-късен етап от година всички потребителите да могат да се възползват от функцията. Taка Google ще премахнат ограничението, че SuperChats може да се използва единствено при излъчване на живо.   Oще от Digital: Какво ще представлява новият бутон Timestamp за коментари в YouTube
още видеа
DMCA.com Protection Status