Вход

Ако нямате регистрация може да се регистрирате от тук

Регистрация

Въведи кода

Apple - iPhone 5S (Премиера)

Следва: Премиера на Samsung...
Loading the player...

Apple - iPhone 5S (Премиера)

Публикувано на 25.10.2013 14:00 / oт
Милен Тончев

В годините Digital.bg е българската медия която ви доказва ежедневно, че ако търсите някой нов премиерен продукт, то мястото на което ще го видите преди всички останали е именно при нас. За да не сме голословни, нека върнем назад времето с точно 368 дни…тогава успяхме първи да докоснем една революция в мобилните устройства на Apple – iPhone 5. И така до днес, денят който също бележи една знаменита дата. Уважаеми дами и господа, Digital.bg има удоволствието да ви представи Apple iPhone 5S само броени часове след премиерата му на родна земя.

 

За никой не е тайна, че по отношение на дизайна новият iPhone е претърпял съвсем минимални промени спрямо предшественика си. Нещо което преди време видяхме между моделите 4 и 4S. Така, че чисто екстериорно определяме 5S като фейслифт. И двата корпуса са решени в придаващият усещане за здравина и лукс анодиран метал.

Поглеждаме гърба – там единствената дови видима от пръв поглед разлика е камерата. Тя има по-голяма леща. Светкавицата също е елипсовидна, спрямо кръглата при 5-цата. Това налага интегрирането на два LED диода, вместо досегашният един. Разлика има и във формата на микрофона. Периферията обаче е идентична – както като форма, така и като разположение на бутоните, изходите и говорителите. В лицевата част също нямаме съществени разлики. Единствената промяна е уголеменият централен бутон. Дали стои по-красиво е спорно, но истината е, че увеличаването му има по-скоро функционална цел. Там Apple са поместили една от големите новости при 5S – така нареченият Фингър Принт или на български – четец на пръстови отпечатъци. Така на теория вашият смартфон може да се отключи единствено след поставяне на пръста с предварително зададеният от вас отпечатък. Тази технология обаче по всяка вероятност ще трябва тепърва да се доразвива, тъй като в Internet вече се появиха няколко интересни клипа с хора които със странни части от тялото си разбиват кода на Фингър Принт. Ако при 5-цата имахме като базови цветове черен и бял, то при 5S вече има и златен. Ако трябва да бъдем честни и предният флагман на Apple имаше златен вариант (линк към нашето видео), но той се продаваше като афтърмаркет луксозно изпълнение. Като габарити фейслифта също не е претърпял промяна - 123.8мм височина, на 58.6 ширина и дебелина еквивалентна на 7.6мм. Теглото също е 112гр.

 

Съвсем логично предвид, че габаритите на двата смартфона са еднакви, дисплеят който имаме при 5S e 4” IPS LCD capacitive touchscreen който използва добре познатата ни с качествата си LED-backlit технология. Неговата резолюция е 640 x 1136 пиксела, като плътността на изображението бележи стойност от приблизително 326 ppi. Резултат който още преди година определихме като достатъчно добър, тъй като картината е ясна и наситена, има висок контраст и работата под пряка слънчева светлина не е проблем. Дори протекторният слой на дисплея не е претърпял градация – пред себе си имаме Corning Gorilla Glass. В рамката около дисплея, непосредствено над говорителя намираме помощната при провеждане на видео разговори камера. Тя е 1.2 MP и предава HD със 720p и 30fps. Теста ни показва, че предава добре и без забавяне. Сред функциите й маркираме face detection и FaceTime който е активен през Wi-Fi.

 

При основната задноразположена камемера вече има видими разлики спрямо iPhone 5. Всъщност, това се предполага още от първият поглед който хвърляме върху корпуса на 5S. Сензора е с размер 1/3” спрямо досегашните 1/3.2” – мегапикселовият еквивалент е 8 с максимална резолюция 3264x2448 пиксела. Друга съществена разлика е и размера на самият пиксел – ефект който видяхме при един от смартфоните с най-добра камера към момента – HTC One. При iPhone 5 той беше със стойност 1.4 µm (микрометра), доколкото 5S вече може да се похвали с 1.5 µm. За протокола – HTC One е рекордьор с неговите 2µm. В текста под видео ревюто ни добавяме 2 кадъра направени съответно с 5 и с 5S. Разглеждайки софтуерните ефекти на камерата намираме touch focus, geo-tagging, face detection и наслагващата серия от кадри HDR, същата е активна и при запаметяване на панорамни кадри. В случай, че сте решили да снимате видео, то съвсем логично ще бъде FullHD с 1080p и 30fps. И тук не минаваме без приятни екстри – стабилизация на изображението и новостта – слоу моушън. Споменатата по-рано двойна LED светкавица е активна както при видео, така и при снимки. Диапазона на осветяване при пълен мрак е около 3 и половина метра.

iPhone 5

iPhone 5S

 

И така, стигаме до хардуера на премиерният Apple iPhone 5S. И тук разликата е съществена – на първо място чипсета е градирал от Apple A6 към следващото 7-мо поколение. Процесорът е двуядрен Cyclone базиран върху ARM v8, отново едно поколение нагоре от досегашната v7. Иначе тактовата честота е идентична - 1.3 GHz. Теста ни обаче показва, че машината се движи осезаемо по-бързо. При задължителният ни тест за старт от изключено състояние маркира резултат от 21 секунди, срещу с 10 повече при iPhone 5. За това разбира се допринася и операционната система, която тук е поверена в ръцете на iOS 7. RAM паметта при двете 5-ци е една и съща – 1GB DDR3. Пространството за съхранение на данни също – съответно 16, 32 и 64GB. Разлика обаче има по отношение на графичният процесор – при 5S той е 4-ядрен PowerVR G6430.

 

Батерията която захранва Apple iPhone 5S е Li-Po и е получила със 120 mAh  повече спрямо предшественика си, достигайки 1560 mAh. Благодарение на тях капацитета на автономна работа се е увеличил с близо 20%.  Към момента премиерният флагман на Apple в България се предлага официално от Мтел на цена 1329 лв. без обвързване с договор. При тарифен план iPhone XL цената пък спада на 829 лв.

 

 

ENGLISH VERSION

 

In the years Digital.bg Bulgarian media is that you demonstrate daily that if you are looking for a new premiere product , the place which will see it before everyone else is just for us. For we are not ungrounded , let's go back in time exactly 368 days ... then we first to touch a revolution in the mobile devices of Apple - iPhone 5 . So today , the day that also marks an illustrious date. Ladies and gentlemen , Digital.bg is pleased to present Apple iPhone 5S only a few hours after its release on home soil .

 

It is no secret that in terms of design the new iPhone has undergone very minor changes from its predecessor. Something previously seen between models 4 and 4S. So clean exterior define 5S as a facelift . Both units are designed in imparting a sense of strength and luxury anodized metal.

Look back - there is only one , results in a visible difference at first glance the camera . It has a larger lens. Flash is also elliptical to round at 5 -ball . This requires the integration of two LED diodes , instead of the previous one . Difference is in the form of a microphone. The periphery , however, is the same - both as a mold and as a placement of the buttons, and outputs the speakers. In front also no significant differences . The only change is a thickened central button. Whether standing more beautiful is debatable , but the truth is that its increase is more functional purpose . There, Apple has featured one of the biggest innovations in 5S - the so-called Finger Print or Bulgarian - fingerprint reader . So in theory, your smartphone can be unlocked only after putting his finger to a preset mark . This technology , however, will probably still needs to be further developed as the Internet now have a number of interesting videos by people who with strange body parts broken the code of Finger Print . If at 5 the children had as basic colors black and white, it is already in 5S and gold . To be fair, the front of Apple 's flagship had gold version (link to our video) , but it was sold as aftermarket luxury. As dimensions facelift also have changed - 123.8 mm height , 58.6 width and thickness equal to 7.6 mm . The weight is also 112 grams .

 

Logically that the dimensions of the two smartphones are the same, which we display in 5S e 4 "IPS LCD capacitive touchscreen which uses well known for both his LED-backlit technology. Its resolution is 640 x 1136 pixels, the density of the image marks a value of approximately 326 ppi. Result that a year ago identified as not good enough , as the picture is clear and saturated, there is high contrast and work under direct sunlight is not a problem . Even tread the display has not suffered gradation - before you have Corning Gorilla Glass. In the frame around the display , just above the speaker find utility in video conferencing camera. It has 1.2 MP and transmit HD with 720p and 30fps. Test shows that transmits well and without delay. Among its functions tagging and face detection FaceTime which is active in Wi-Fi.

 

In the main rear camera already visible differences from iPhone 5 . In fact, it is assumed from the first glance that throw the body of 5S. Sensor is a 1 /3 " to current 1/3.2 " - the equivalent of 8 megapixel with a maximum resolution of 3264x2448 pixels. Another significant difference is the size of the pixel itself - an effect that we saw in one of the smartphones with best camera at the moment - HTC One. The iPhone 5 it stood at 1.4 μm ( micrometers ) to the extent 5S can now boast of 1.5 μm. For the record - HTC One holds the record with its 2μm. The text in our video review add 2 frames made ​​with 5 and 5S. Considering the effects of camera software find touch focus, geo-tagging, face detection and overlay a series of images HDR, that is active and in memory of panoramic images. If you decide to shoot video , it would be logical to FullHD 1080p and 30fps. And here we go without nice extras - image stabilization and novelty - Slow motion . Mentioned earlier dual LED flash is active for both video and still images . Range of light in total darkness is about 3 and a half meters.

 

And so we arrive at the premiere hardware Apple iPhone 5S. Again, the difference is significant - first chipset is graded from Apple A6 next to the seventh generation. Cyclone dual-core processor is based on ARM v8, again a generation up from the current v7. Otherwise the clock is identical - 1.3 GHz. Our test shows that the machine runs noticeably faster. In our test mandatory to start off by marking result of 21 seconds for 10 more on the iPhone 5 . For this course contributes operating system here is entrusted in the hands of iOS 7 . RAM memory in two 5's are the same - 1GB DDR3. Space for storage too - respectively 16, 32 and 64GB. But there is a difference in terms of graphics processor - for 5S he is 4 -core PowerVR G6430.

 

The battery that powers Apple iPhone 5S is Li-Po and received a 120 mAh more than its predecessor , reaching 1560 mAh. Thanks to their capacity of autonomous operation has increased by nearly 20%. Currently Apple's flagship premiere in Bulgaria comes from Mtel officially priced at 680 EUR not committed. In tariff iPhone XL price does drop 420 EUR

Прочети повече
свързани статии
YouTube
Google вече ще показват реклами във всички видео клипове в YouTube
Google вече ще показват реклами във всички видео клипове в YouTube
YouTube е не само най-голямата платформа за видео в интернет, но и услуга, която може да превърне клиповете ви във финансова печалба. Темата с генерирането на приходи в YouTube не е нова и е свързана с актуалните рекламни политики на Google. Съгласието с показването на маркетингови съобщения и високата гледаемост са основните неща, за които трябва да помислите, ако искате да опитате да монетизирате своя профил. Няма универсална стратегия, която да гарантира постоянно гледаемост и приходи от видео съдържанието, което качвате в YouTube. Въпреки това Google успява да реализира сериозна печалба, дори ако клиповете ви не са толкова популярни. Така например YouTube отчете $5 млрд. приходи от реклама през третото тримесечие на 2020г., което представлява добро доказателство за горното твърдение. Компанията не крие плановете си да превърне видео услугата в още по-сериозен източник на приходи и разкри детайли за любопитна промяна. Google потвърдиха, че започват да показват реклами дори в клиповете, които не са част от YouTube Partner Program (YPP).     Toва означава, че ако не сте част от програмата няма да получавате част от приходите от своите клипове, но Google ще го прави, чрез рекламите свързани с тях. Според официалните данни рекламното съдържание ще е свързано с брандовете и насочеността на отделните акаунти. Google обещават да предоставят контрол над въпросните реклами, но не публикуваха детайли за конкретните си намерения. Припомняме ви, че собственик на профил в YouTube може да се присъедини към YouTube Partner Program (YPP),  когато има повече от 1000 последователя. Другото изискване е за трафик от над 4000 часа през последните 12 месеца, което бе въведено преди две години и ще продължи да е активно и след новите промени.   Oще от Digital: YouTube променя начина, по който превъртаме видео клиповете от смартфон с Android
Google Chrome
Google добaвят нова секция за обучителни видеа в мобилната версия на браузъра Chrome
Google добaвят нова секция за обучителни видеа в мобилната версия на браузъра Chrome
Google Chrome предлага впечатляващи възможности да бъдем продуктивни и да се забавляваме, докато използваме браузъра. Бързата скорост и изчистения интерфейс са допълнителни предимства, които превърнаха Chrome в най-популярното решение за потребителите по цял свят. Специален акцент за Google е мобилната версия на Chrome, тъй като все повече хора разчитат на смартфоните за достъп до любимото съдържание. Едно от най-големите предизвикателства за Google е да се намери оптималния баланс между изчистения интерфейс и разнообразните функционалности, които предлага уеб браузъра. Впечатляващ процент от клиповете, които гледаме в интернет включват съдържание, което ни показва как да правим различни неща. Видео материалите в т.нар. "How To" категория са най-гледани в YouTube като тези трендове само се задълбочиха с пандемията. Анализите на компанията показват, че популярността на съдържанието в тази категория достига рекордни стойности. Именно заради това Google искат да ни улеснят в гледането на клипове, които включват инструкции и съвети да извършвате различни неща в ежедневието си.     Решението е добавянето на функция с името "Video Tutorials" към уеб браузъра. Както името подсказва това ще бъде специален раздел в Google Chrome, където ще може да откриете "How To" видео клипове. В момента   Още от Digital: Google Chrome ще улеснява споделянето на линкове в интернет  
TikTok
TikTok тестват новa Learn секция, която ще предлага How-To видео клипове
TikTok тестват новa Learn секция, която ще предлага How-To видео клипове
ТikTok продължава да подобрява рекорди с впечатляващия трафик, който генерира. Мобилното приложение вече е световен хит с потребителска база, която може да се сравнява с водещи платформи като Facebook. Разработчиците от ByteDance опитват различни концепции, с които да ни накарат да прекарваме повече време в TikTok. Последното нововъведение на мобилното приложение се казва "Learn On TikTok" и както името подсказва представлява секция предназначена да обучава потребителите. Още преди няколко месеца стартира онлайн кампания с хаштаг "LearnOnTikTok", която провокира интереса на някои от премиум авторите на съдържание в TikTok. Сега разбираме, че TikTok доразвиват концепцията с новата Learn секция, която ще предложи разнообразна колекция от "How-To" клипове. Това  не е случайно, тъй като от години най-популярната категория видео в YouTube само именно клиповете, които ви показват как да правите определени неща. Функцията ще е достъпна в горната част на началния екран, където са традиционните раздели "For You" и "Following", което ще улесни откриването на съдържание в новата секция.     За да се стимулира създаването на съдържание в "Learn" секцията е формиран инвестиционен фонд с повече от $50 млн. Тези средства ще бъдат изразходвани специално за промотиране на образовaтелни видео клипове. TikTok също така смятат да привлекат вниманието на учители и представители на образователни институции по цял свят, информира TechCrunch. Компанията ще опита да гарантира максимално качествено съдържание в "Learn" и планира проекти с много известни личности и неправителствени организации. Тепърва ни очакват още изненади, които ще превърнат мобилното приложение в още по-добър източник на атрактивно съдържание. Засега функцията е достъпна само за ограничен брой потребители, но вероятно скоро TikTok ще я представят за всички профили.   Още от Digital: TikTok вече ще ни казва защо премахва видео клипове от профилите
YouTube
Нова функция ще улеснява избора на резолюция в YouTube
Нова функция ще улеснява избора на резолюция в YouTube
Гледането на видео в YouTube е подходящо решение да се забавляваме по време на полет или дълъг път. Популярната услуга за стрийминг предлага внушителна колекция от съдържание в разнообразни жанрове.  Много от десктоп функциите вече са достъпни и за мобилната версия на YouTube, което улеснява собствениците на смартфони. Ако сте в движение е добре да внимавате за мобилния трафик, тъй като гледането на видео с висока резолюция може да се отрази на месечната ви сметка. Стандартният видео плейър позволява да променяте резолюцията, което е подходящо, когато не искате да консумирате твърде много мобилни данни в YouTube. Google искат да доразвият тази концепция и вече експериментират с нова функционалност, която се казва "Video Quality Preference". Интеграцията на този инструмент ще улесни значително избора и промяната на резолюцията на видео клиповете, които гледате в своя профил. Първоначално функцията ще е налична за Android, като все още няма данни за планирана интеграция за iOS, информира AndrodHeadlines.     В момента потребителите могат лесно да избират резолюцията на съдържанието, която варира от 144p за клиповете с най-ниско качество, до 1440p при по-новите смартфони.  След актуализацията ще имаме достъп до общо четири възможности за избор на резолюция. Първата от тях е "Аuto" (Recommended) и както името подсказва автоматично ще избира най-добрата разделителна способност съобразно ситуацията. Втората опция е "High Picture Quality", като в този случай се съгласявате да изразходвате повече мобилен интернет, за да гледате с по-добро качество. Ако искате да спестите трафик и да направите компромис с резолюцията вероятно ще искате да изберете "Date Saver". Потребителите, които искат да зададат специфични параметри могат да изберат "Advanced" секцията в менюто. Засега "Video Quality Preferences" е в бета фаза и може да се използва от ограничен брой потребителите. Google едва ли ще продължат дълго с тестовете и вероятно скоро ще предложат достъп на всички профили до новите функции  за контрол на резолюцията в YouTube.   Oще от Digital: YouTube променя начина, по който превъртаме видео клиповете от смартфон с Android
Intel
Intel ще конкурира NVIDIA с нова серия дискретни Xe видео карти през 2021г.
Intel ще конкурира NVIDIA с нова серия дискретни Xe видео карти през 2021г.
Последните няколко тримесечия не са най-успешните за Intel, но въпреки това компанията успя да стабилизира своя бизнес в контекста на световната пандемия. Твърдението се потвърждава и от последните финансови резултати за тримесечието, които оправдаха очакванията на анализаторите. Все пак пазарните наблюдатели остават предпазливи в своите прогнози за представянето на Intel. Aктивният празничен сезон през декември е подходяща възможност компанията да стимулира продажбите и подобри финансовото си състояние. Главният изпълнителен директор на Intel, Боб Суон остана оптимистичен за бизнес възможностите пред Intel и разкри детайли за дългоочакван продукт. Това е дискретната Xe видео карта, която се разработва с кодовото име DG2. В своето изявление шефът на Intel потвърди,че първата дискретен GPU DG1 модул вече е достъпен за производителите на хардуер. Първите реални устройства на пазара ще бъдат налични преди края на годината, съобщава TechRadar. Шефът на Intel потвърди също, че вече е стартирала работа и над следващата версия на видео картата, която ще видим през 2021г.     Tази архитектура носи името DG2 и ще е фокусирана върху геймърските устройства, тъй като ще е базирана на подобрен Xe дизайн. Очакванията са DG1 да е фокусирана към масовия потребител и да има по-изгодна цена, докато предстоящите модел ще предлага премиум характеристики. Няма да е изненадващо, ако DG2 всъщност бъде представена като Xe-HPG видео картата, за която вече се появиха спекулации в интернет. В заключение ще отбележим, че DG1 или Intel Iris Xe Max е дискретна видео карти за лаптопи, която вече предизвика вниманието на някои големи компании. Acer подготвят премиерата на нови модели с Tiger Lake процесори и Intel Iris Xe Max видео карти, които ще дебютират на пазара в следващите седмици. Със сигурност и другите производители ще последват примера на тайванския производител.   Oще от Digital: Intel ще представят първите Rocket Lake процесори за компютри през март 2021г.
още видеа
DMCA.com Protection Status